Thursday, March 11, 2010

Asal Usul bahasa Melayu

PENGENALAN
Berkurun lamanya orang yang tinggal di alam Melayu ini hidup berkelompok tanpa berhubungan dengan kelompok yang lain. Mereka dipisahkan oleh gunung-ganang dan lautan yang luas. Walaupun pada mulanya mereka satu asal tetapi karena terputusnya hubungan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam masa yang sangat lama, maka setiap kelompok mengatur cara hidup dan menggunakan pertuturan mereka sendiri sesuai dengan keadaan alam dan keperluan hidup mereka masing-masing. Akibat keadaan inilah timbulnya suku bangsa dan bahasa yang terdapat di Indonesia dan pelbagai logat/dialek bahasa Melayu di Tanah Semenanjung.

Sebelum ditemukan bukti sejarah berupa tulisan pada batu bersurat tentulah bahasa Melayu telah digunakan untuk masa yang panjang karena ditemukan bahasa yang ada pada batu bersurat kemudiannya sudah agak tersusun pembinaan kata dan pembinaan ayatnya dan juga sudah kuat pengaruhnya sehingga orang India yang menulis perkataan pada batu bersurat tersebut yang menggunakan aksara Sansekerta memasukkan juga beberapa perkataan Melayu. Untuk memberi nama pada bahasa yang tidak mempunyai bukti sejarah tersebut (sebelum bahasa orang India masuk ke Nusantara), ia diberi nama bahasa Melayu Purba.


BAHASA MELAYU KUNO
Berabad-abad sebelum Masehi, Selat Melaka telah digunakan oleh pedagang Arab sebagai jalan pelayarannya membawa barang perniagaan dari Tiongkok, Sumatera, dan India ke pelabuhan Yaman. Dari Sumatera hasil yang paling utama mereka beli ialah rempah karena rempah ini merupakan keperluan yang penting bagi orang Arab di Saba' (Kerajaan Saba' ada di antara 115-950 SM). Pelabuhan di Sumatera pula mendapat bekalan rempah ini dari Pulau Maluku di samping Aceh yang sudah terkenal hasil rempahnya ke dunia Arab.

Pedagang Arab yang dimaksud di sini tidak semestinya beragama Islam karena hubungan di antara Arab dan alam Melayu telah ada sejak zaman sebelum munculnya Islam. Penggunaan kapur barus untuk mengawetkan mayat (mummi) yang disimpan di dalam piramid pada Zaman Mesir Kuno dikatakan diambil dari Barus (nama tempat) di pulau Sumatera. Pada abad pertama, barulah pedagang dari India belayar ke timur menuju Tiongkok dan pedagang Tiongkok pula belayar ke barat menuju India. Pelayaran dua arah ini mengharuskan mereka melalui Selat Melaka. Lama-kelamaan pelabuhan yang ada di Kepulauan Melayu ini bukan saja sebagai tempat persinggahan tetapi menjadi tempat perdagangan pedagang India dan Tiongkok seperti yang telah dirintis lebih awal oleh pedagang Arab. Di samping itu juga para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama ini mengakibatkan bahasa Melayu Purba mendapat pengaruh baru. Bahasa Melayu Purba ini kemudian dinamakan sebagai bahasa Melayu Kuno.


Batu Bersurat

Bukti bertulis yang tertua tentang bahasa Melayu Kuno ini terdapat di beberapa buah prasasti (batu bersurat). Yang terpenting di antara batu bersurat tersebut ialah:

 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (Palembang), bertarikh 605 Tahun Saka, bersamaan dengan 683 M (Masehi). Tulisan yang terdapat pada Batu Bersurat ini menggunakan huruf Palava.
 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (Palembang), bertarikh 606 Tahun Saka, bersamaan dengan 684 M. Batu Bersurat ini ditemukan oleh Residen Westenenk, 17 Nopember 1920 di sebuah kawasan bernama Talang Tuwo, di sebelah barat daya Bukit Siguntang, yaitu lebih kurang 8 km dari Palembang.
 3. Batu Bersurat Kota Kapur (Bangka), bertarikh 608 Tahun Saka, bersamaan dengan 686 M.
 4. Batu Bersurat Karang Brahi (Jambi), bertarikh 614 Tahun Saka, bersamaan dengan 692 M.

Batu Bersurat Kedukan Bukit

Bahasa yang terdapat pada Batu Bersurat Kedukan Bukit tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Palava, yaitu sejenis tulisan India Selatan Purba bagi penyebaran agama Hindu. Setelah ditransliterasikan ke huruf rumi tulisan tersebut adalah seperti yang berikut ini (dengan sedikit pengubahsuaian susunan dan bentuk, seperti c dibaca sy):

Svasti cri
cakavarsatita 605 ekadaci
cuklapaksa vulan vaicakha daputa
hyang nayik di samvau mangalap
siddhayatra
di saptami cuklapaksa
vulan jyestha dapunta hyang marlapas
dari minana Tamvar (Kamvar)
mamava yang vala dua laksa
ko dua ratus cara di samvau
dangan jalan sarivu tlu ratus sapulu dua vanakna
datang di matada (nau) sukhacitta
di pancami cuklapaksa vulan asada
laghu mudita datang
marvuat vanua ... Crivijaya
jaya siddhayatra subhika ...

Dari transliterasi ini jelas terlihat walaupun pernyataan yang ingin disampaikan itu berkenaan dengan Raja Sriwijaya yang menganut faham Hindu tetapi pengaruh bahasa Melayu terhadap bahasa Sansekerta sudah demikian meluas. Jika kita bandingkan bahasa Melayu Kuno di atas dengan bahasa Melayu kini, kita akan menemukan perubahan pembentukan bunyi dan perkataan seperti yang berikut ini:

vulan = bulan
nayik = naik
samvau = sampau = sampan (maksudnya perahu yang besar)
mangalap = mengambil (maksudnya mencari)
marlapas = berlepas
mamava = membawa
vala = bala = balatentera
laksa = (menyatakan jumlah yang tidak terkira banyaknya)
dangan = dengan
sarivu = seribu
tlu = telu = tiga
sapuluh dua = sepuluh dua = dua belas
vanakna = banyaknya
sukhacitta = sukacita
marvuat = berbuat
vanua = benua = negeri
ko = ke

Jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Melayu isi Batu Bersurat Kedukan Bukit ini lebih kurang seperti yang berikut ini:

Selamat bahagia
pada tahun saka 605 hari kesebelas
dari bulan terang bulan waisaka daputa
baginda naik perahu mencari
rezeki
pada hari ketujuh bulan terang
bulan jyesta dapunta baginda berlepas
dari muara Kampar
membawa askar dua laksa
dua ratus orang di perahu
yang berjalan seribu tiga ratus dua belas banyaknya
datang di matada dengan suka cita
pada hari kelima bulan terang bulan asada
dengan lega datang
membuat negeri ... Seriwijaya
yang berjaya, yang bahagia, yang makmur

Batu Bersurat Talang Tuwo

Kita perhatikan pula bahasa yang terdapat pada Batu Bersurat Talang Tuwo yang telah ditransliterasikan ini:

Svasti.
cri cakavarsatita 606 dim dvitiya cuklapaksa vulan caitra.
sana tatkalana parlak Criksetra ini.
niparvuat parvan dapunta hyang Cri Yayanaca (-ga) ini pranidhanan dapunta hyang savanakna yang nitanam di sini.
niyur pinang hanau rumviya dngan samicrana yang kayu nimakan vuahna.
tathapi haur vuluh pattung ityevamadi.
punarapi yang varlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang vualtku sucarita paravis prayojanakan punyana sarvvasatva sacaracara.
varopayana tmu sukha di asannakala di antara margga lai.
tmu muah ya ahara dngan air niminumna.
savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu prakara.
marhulun tuvi vrddhi muah ya jangam ya niknai savanakna yang upasargga.
pidana svapnavighna.
varang vuatana kathamapi.
anukula yang graha naksatra pravis diya.
Nirvyadhi ajara kavuatanana.
tathapi savanakna yam khrtyana satyarjjava drdhabhakti muah ya dya.
yang mitrana tuvi janan ya kapata yang vivina mulang anukala bharyya muah ya.
varamsthanana lagi curi ucca vadhana paradara di sana punarapi tmu ya kalyanamitra.
marvvangun vodhicitta dngan maitridhari di dang hyang ratnaraya jangan marsarak dngan dang hyang ratnaraya.
tathapi nityakala tyaga marcila ksanti marvvangun viryya rajin tahu di samicrana cilpakala paravis.
samahitacinta.
tmu ya prajna smrti medhavi.
punarapi dhairyyamani mahasattva vajracarira.
anubamacakti.
jaya tathapi jatismara.
avikalendriya.
mancak rupa.
subjaga hasin arahp.
ade yavakya vrahmasvara.
jadi laki.
svayambtu.
puna (ra) pi tmu ya cintamaninidhana tmu janmavacita.
karmmavacita clecavacita avasana tmu ya anuttarabhisamyaksam vodhi.

Bahasa Melayu Kuno yang dapat kita kesan daripada batu bersurat di atas di antara lain ialah:

vulan = bulan
tatkalana = tatkalanya
nivarbuat = diperbuat
savanakna = sebanyaknya
nitanam = ditanam
niyur = nyiur
hanau = enau
rumvia = rumbia
dngan = dengan
nimakan = dimakan
vuahna = buahnya
tathapi = tetapi
haur = aur
vuluh = buluh
pattung = betung
tlaga = telaga
punyana = punyanya
tmu = temu, bertemu
margga = marga
sukha = suka
niminumna = diminumnya
savanakna = sebanyaknya, sebanyak-banyaknya
vuatna = buatnya
manghidupi = menghidupi
prakara = perkara
varang = barang
vuatana = buatannya
marvvangun = membangun

Harun Aminurrashid mengutip terjemahan Slamet Muljana berkenaan dengan bahasa yang terdapat pada Batu Bersurat Talang Tuwo tersebut adalah seperti yang berikut ini:

Bahagia!
Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang caitra,
itulah waktunya taman Sriksetra ini diperbuat,
milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga.

Ini Pesan Dapunta Hyang:
Semuanya yang ditanam di sini;
nyiur, pinang, enau, rumbia dan lain-lain
yang (berupa) pohon, dimakan buahnya, serta aur, buluh betung dan yang semacam itu.

Demikian pula taman-taman lainnya dengan tebat telaga,
semuanya yang kuperbuat,
semua perbuatan baik,
dimaksud untuk kebahagiaan semua makhluk yang bergerak dan tidak bergerak.

Hendaklah daya upaya beliau yang sangat baik itu mendapat kesukaan di kemudian hari dengan jalan lain.
Semoga beliau mendapatlah makanan dan air untuk minumnya.
Semuanya yang dibuatnya;
ladang, kebun luas, menghidupi binatang-binatang,
ramai para abdi suburlah.

Jauhkanlah beliau dari segala bencana,
siksaan dan penyakit tidak dapat tidur.
Bagaimanapun barang usahanya hendaknya berhasil baik,
binatang-binatang lengkap semua,
beliau dari sakit,
dibuat awet muda.

Dan lagi hendaklah semua yang disebut abdi setia baktilah mereka pada beliau.
Yang menjadi sahabat beliau janganlah mereka itu menderhaka pada beliau;
yang menjadi bini beliau hendaklah tetap setia sebagai isteri pada beliau.

Di manapun beliau berada,
janganlah dilakukan curi, curang, bunuh dan zina di situ.

Dan lagi,
hendaklah beliau bertemu dengan khalyanamitra,
membangun bodhichita dengan maitri,
menjadi pertapa pada dang hyang Ratnatraya,
melainkan sentiasa teguh bersila
dengan senang membangun tenaga, keuliten,
pengetahuan tentang perbezaan semua sipakala dan pemusatan fikiran.

Mudah-mudahan beliau memperoleh pengetahuan,
ingatan dan kecerdasan
dan lagi ketetapan mahasatwa badan manikam vajracarira yang sakti tanpa upama,
kemenangan, dan lagi ingatan kepada kelahiran yang sudah lampau,
indria lengkap, rupa penuh, kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, kata manis, suara Brahma,
jadi lelaki karena kekuatannya sendiri,
hendaklah beliau memperoleh cintamaninidhara,
memperoleh janmawacita, karmmawacita,
akhirnya beliau mendapat anuttarabisamyaksambodhi.

Dari terjemahan ini jelas pada kita bahwa bahasa Sansekerta yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dikekalkan dalam bahasa asalnya.


Batu Bersurat Kota Kapur

Pada Batu Bersurat Kota Kapur perkataan/bahasa Melayu telah lebih banyak ditemukan dan unsur bahasa Sansekerta semakin berkurang. Beberapa perkataan bahasa Melayu Kuno sebahagian telah memperlihatkan irasnya dan sebahagian lagi kekal digunakan hingga kini, seperti: abai, aku, batu, banyak, benua, beri, buat, bulan, bunuh, datu, dengan, di dalam, dosanya, durhaka, gelar, hamba, jahat, jangan, kait, kasihan, kedatuan, keliwat, kita, lawan, maka, mati, merdeka, mula, orang, pahat, persumpahan, pulang, roga, sakit, suruh, tapik, tambal, tatkalanya, tetapi, tida, tuba, ujar, ulang, ulu, dan yang. Imbuhan awalan ialah: ni-, di-, mar-, par-, ka-. Imbuhan akhiran pula ialah: -i dan -an.


Batu Bersurat Karang Brahi

Bukti bertulis yang terdapat pada batu bersurat ini merupakan salah satu batu bersurat terpenting, namun tidak banyak maklumat yang diketahui dengan pasti tentang bahasa Melayu Kuno pada batu bersurat ini.

Di samping batu bersurat yang telah dinyatakan di atas sebenarnya ada lagi batu bersurat yang agak penting diketahui, yaitu Batu Bersurat Pagar Ruyung (1356 M) di Sumatera Barat. Pada batu bersurat ini tertulis beberapa sajak Sansekerta dengan sedikit prosa Melayu Kuno dengan menggunakan huruf India dan satu lagi di Aceh yang dinamakan Batu Nisan Minye Tujuh. Batu nisan ini bertarikh 1380 M dan ditulis dengan tulisan India, menggunakan bahasa Melayu, Sansekerta, dan Arab.


PERKATAAN MELAYU

Tidak diketahui secara pasti bilakah perkataan Melayu mulai digunakan. Dalam tulisan Cina (dahulu Tiongkok) ada ditemukan berita yang menyatakan bahwa suatu masa ada utusan yang mempersembahkan hasil bumi kepada Kaisar Tiongkok yang datangnya dari Kerajaan Mo-lo-yeu. Berita Cina ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 644 (Masehi). Kerajaan Mo-lo-yeu ini dipercayai di daerah Jambi (di Pulau Sumatera bahagian Selatan) yang ada sekarang ini.


Perkataan yang hampir sama ditemukan daripada keterangan seorang rahib Budha bernama I Tsing. I Tsing pernah singgah dan mendalami agama di Sriwijaya sebelum ia sampai di Benggala (India) untuk mempelajari agama Budha di Universiti Nalanda (675 - 685 M). Dalam salah satu catatannya ditemukan perkataan Malayu. Terjemahan catatannya itu ialah: "Apabila I Tsing melawat Sumatera, dia menemui dua kerajaan yang besar, yaitu Malayu berpangkalan di Sungai Batang dan Sriwijaya berhampiran dengan Palembang.


Buku Cina lain yang ada mencatat perkataan yang hampir sama ialah buku Ta Dang Si Yi Chiu Fia Kao Cheng Zhuan. Di dalam buku ini terdapat perkataan Mo Lou Yu. Buku Hai Nan Chi Guai Nun Fa Zhuan terdapat perkataan Mo Lou YŸ (u terdapat dua titik).


Perkataan Wu Lai Yu terdapat di dalam buku Hai Lu Chu dan buku Zheng He Hang Hai Tu. Chen Chung Shin yang menulis buku Tong Nan Ya Lien Guo Zhi (Negeri-negeri di Asia Tenggara) menyatakan bahwa orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu mendapat namanya daripada perkataan Mo Lo Yu, tetapi orang Cina pada masa itu ada yang menyebutnya sebagai Ma Li Yi Er, Wu Lai Yu, dan Ma La Yu.


Perkataan Malayu juga tertulis di bahagian belakang sebuah patung yang ditemukan di Padang Rocore di kawasan Sungai Batanghari (Sumatera Selatan) bertarikh 1286 M. Dan di dalam buku Sejarah Melayu perkataan Melayu dihubungkan dengan nama sebatang sungai, yaitu Sungai Melayu. Perhatikan petikan yang berikut ini: "Kata sahibul hikayat ada sebuah negeri di tanah Andelas (sekarang disebut Sumatera), Palembang namanya: Demang Lebar Daun nama rajanya, asalnya daripada anak cucu Raja Suran, Muara Tatang nama sungainya. Adapun nama Perlembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Maka di hulu Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya".


Harun Aminurrashid mengatakan bahwa "...bangsa yang bernama Melayu itu diam di sebuah kawasan anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batanghari (kini Sungai Jambi). Di kawasan hulu Sungai Jambi itulah dahulu pada kira-kira seribu lima ratus tahun lebih, telah ada sebuah Kerajaan Melayu sebelum (ada dan) semasa terkenal Kerajaan Sriwijaya atau Palembang Tua .... Kerajaan Sriwijaya telah mengalahkan Kerajaan Melayu sekitar abad ke-7 M. Walaupun dari segi pemerintahan Kerajaan Melayu kalah, tetapi bahasa Melayu terus berkembang dan digunakan bersama semasa menggunakan bahasa Sansekerta, yaitu bahasa rasmi pemerintahan Sriwijaya. Malahan pada Batu Bersurat Kartanegara yang dijumpai di Sungai Langsat bertarikh 1208 Tahun Saka, ditemukan perkataan Malayapura yang ertinya Kerajaan Melayu".


Bahasa Melayu ternyata tidak terkungkung di daerahnya sendiri (di sekitar Palembang). Sebuah batu bersurat yang ditemukan di Gandasuli di Jawa Tengah bertarikh 832 M juga menggunakan beberapa perkataan/bahasa Melayu. Padahal Batu Bersurat Gandasuli ini ditulis dengan huruf Dewanagari, yaitu sejenis tulisan purba India Utara bagi penyebaran agama Budha. Demikian juga batu yang telah ditemukan di Kedu (Jawa Timur) yang walaupun tarikhnya tidak diketahui dengan pasti namun bahasanya menyerupai bahasa Melayu Kuno ataupun sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh bahasa Melayu.


Walaupun penemuan Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) memperlihatkan tulisan yang digunakan ialah huruf Palava, ia tidak bermakna bahwa tidak ada tradisi tulisan sebelum itu. Sebelum orang India datang ke alam Melayu, di kawasan Nusantara ini telah dikenal tulisan atau aksara Lontara di Sulawesi Selatan, aksara Batak di Sumatera Utara, dan aksara Rencong di Sumatera Selatan.


Pada masa itu aksara Rencong ini digunakan untuk merekam cerita, pantun, atau yang sejenisnya. Setakat ini, aksara Renconglah yang dianggap sebagai huruf asli bahasa Melayu. Oleh karena ia ditulis pada daun dan kulit kayu maka dengan sendirinya tulisan ini tidak dapat bertahan lama. Walau bagaimanapun, aksara Rencong ini kini masih dapat disaksikan di Perpustakaan School of Oriental and African Studies, London.


Berkenaan dengan aksara Batak atau Surat Batak yang disebutkan di atas, E. St. Harahap berpendapat bahwa orang Batak termasuk bangsa yang tua di dunia, sama tuanya dengan bangsa Assiria, Kaldea, dan Mesir Tua. Dengan demikian, tentulah aksara Batak, atau aksara Lontara maupun aksara Rencong bukan peniruan dari huruf India sama ada Brahmi, Palava, Dewanagari, atau aksara Sansekerta. Bandingkanlah aksara Lontara, Batak, dan Rencong di atas dengan aksara Brahmi, Palava, Dewanagari, dan Sansekerta. Walau bagaimanapun, pengaruh aksara India Kuno terlihat jelas pada aksara Jawa.


KESIMPULAN

Walaupun asal usul bangsa Melayu (dalam pengertian yang khusus) yang paling asal belum diketahui secara pasti tetapi pertumbuhan bahasa Melayu dapatlah dikatakan berasal dari Sumatera Selatan di sekitar Jambi dan Palembang. Kesimpulan ini dikemukakan berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

 1. Bahasa Melayu tidak mungkin pecahan dari bahasa Jawa karena sifatnya berbeda. Perbedaan itu di antara lain ialah bahasa Jawa mempunyai peringkat penggunaan bahasa manakala bahasa Melayu, tidak. Jadi, tentulah bahasa Melayu bukan berasal dari bahasa Jawa.

 2. Aksara Rencong ialah huruf Melayu Tua yang lebih tua dari aksara Jawa Kuno (tulisan Kawi). Masyarakat yang telah memiliki kemahiran bertulis dianggap sebagai masyarakat yang telah tinggi peradabannya dan tentu telah mempunyai masyarakat yang berkurun-kurun lamanya. Bahasa Melayu Tua dan Bahasa Batak juga tidak sama. Hal ini terbukti tulisannya tidak sama. Jadi, bahasa Melayu tentulah bukan berasal dari bahasa Batak, walaupun pada masa yang sama mungkin kedua-dua bahasa ini telah ada.

 3. Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan yang besar. Tidak mungkin sebuah kerajaan didirikan jika di daerah itu tidak ada penduduk asal yang ramai.

 4. Kerajaan Melayu pada waktu itu tentulah bukan seperti yang dimaksudkan seperti raja Melayu yang terdapat di Pasai atau di Melaka. Pengertian raja pada waktu itu ialah Ketua Kampung dan kerajaan itu bermaksud kawasan kampung. Tetapi tentulah kawasan kampung ketika itu sangat luas dan juga terdapat beberapa kampung lain di sekitarnya.

 5. Sehingga saat ini belum ditemukan bukti sejarah yang lebih awal dari Batu Bersurat Kedukan Bukit (di Palembang) yang telah menggunakan bahasa Melayu dalam persuratannya. Dan juga, belum ada huruf Melayu Kuno yang lain ditemukan selain dari aksara Rencong (di daerah Sumatera Selatan, aksara Rencong ini masih digunakan hingga abad ke-18).

 6. Bahasa Minangkabau ialah salah satu bahasa yang paling mirip dengan bahasa Melayu dibandingkan dengan dialek Melayu yang lain karena sejak dahulu kala lagi daerah Jambi berdekatan dengan daerah Minangkabau. Oleh yang demikian, kedua-dua bahasa ini tentulah ada pertaliannya.

 7. Walaupun bahasa Melayu tidak sama dengan bahasa Jawa dan bahasa Batak (secara khusus) namun secara umum bahasa ini pada asalnya satu rumpun yang disebut rumpun bahasa Austronesia Barat atau bahasa Nusantara.

 8. Walau bagaimanapun, kajian selanjutnya perlu dilakukan untuk mengesahkan asal usul bangsa dan bahasa Melayu yang lebih terperinci, seperti rekonstruksi bahasa Melayu Purba dan juga kajian Leksikostatistik bahasa yang terdapat di benua Asia ini.
Sumber: Dolu-Terempa.Com

Baca juga: Asal Usul bahasa melayu, sebuah kajian.

7 comments:

 • dikutip dari tulisan diatas "bulan jyesta dapunta baginda berlepas dari muara Kampar"

  yang jadi tanda tanya apakah baginda (raja) itu berasal dari tanah kampar?

  September 25, 2012 at 10:17 AM

 • Penulis M Muhar Omtatok
  Sumber : http://halibitonganomtatok.wordpress.com

  KALENDER SIMALUNGUN

  Dalam Pustaha yang ditemukan di Talang Tua, yang ditulis pada tanggal Mudaha Ni Mangadop (11) bulan Sipaha Opat (4) tahun 686M (608 Saka), ditulis dalam bahasa lingua franca Sriwijaya dan Nagur, begini bunyinya:
  “Syaka warsyatita 608 ding pratipada tahun saka leat 608 dina parmula syukpalaksya wulon waisyaka tatkalanya mudaha ni poltak bulan sipaha opat hatihani yang mangmang sumpah ini nipahat di welanya yang wala shariwidjaya kaliwat hatihani bola sariwidjaya leat manapik yang bhuni Jawa tidak bakti mengalah bumi Jawa naso tunduk ka Syariwidjaya hu ariwidjaya”.

  Jika kita artikan dalam gaya tutur bahasa Simalungun, begini jadinya: “Sanggah bani mudaha ni Popoltak (mangadop) tahun saka 608 na salpu bulan sipaha ompat, panorang aima bulawan on iuhirhon sangat dunghonsa (dobkonsi) ialah bala ni ariwidjaya tanoh Jawa nao tunduk hu bani sariwidjaya”.
  Disebutkan ‘mudaha ni Poltak Bulan Sipaha Opat’, menandakan kalau Kalender simalungun (Parhalaan) sudah dipakai dikala itu.
  .
  ==================
  PUSTAHA LAKLAK, Naskah kuno Tamaddun Batak
  Posted on Mei 28, 2007 | 10 Komentar
  oleh: Muhar Omtatok (SekumYayasan Simalungun Sauhur)

  ...."Seluruh murid mengelilingi tikar tempat sesaji dan huruf yang diletakkan, lalu sang guru membacai mantra:
  “Borkat ma hamu RAJA I DABIYA, Borkat ma hamu TUAN DIBORAKU, Borkat ma hamu ASAL NABU, Borkat ma hamu SITUNAGORI, Borkat ma hamu TUWAN NABI ALLI, Borkat ma hamu si ALAM SADIYA, Borkat ma hamu si ALAM SADIA SAH, Borkat ma hamu si ALAM JAHARI, Borkat ma hamu TUWAN MARJANDIHI, Borkat ma hamu RAJA SIPORAT NANGGAR, Borkat ma hamu RAJA ENDAH DUNIYA, Borkat ma hamu RAJA DI PUSUK SUNGEI, Borkat ma hamu TUWAN NABI ALI MUHAMMAD, Borkat ma hamu TUWAN SI NAHAR NANGKIR, Borkat ma hamu OMPUNG ANGLAH TAALA, Borkat ma hamu PUWANG AJI BORAIL, harannya ham Puwang ni Surat Sapuluh Siyah, na mannaikhon hosah, iya Tuwanku Jungjunganku” .
  =========
  Rajah-rajah dalam Pustaha Laklak, merupakan ornamen indah bergaya Batak, namun ada juga pengaruh kebudayaan non-Batak, seperti unsur Melayu-Islam. Coba kita amati beberapa Rajah Simalungun berikut, yang saya ambil dari sebuah Pustaha Laklak Simalungun:

  Disamping memuat hal ikhwal Supranatural dan pengobatan, Pustaha Laklak juga memuat hal lain; seperti Pustaha simalungun “Parpadanan na Bolag” yang mengisahkan asal usul marga Damanik sebagai Penguasa Dinasti Nagur. Pustaha ini mungkin saja ditulis oleh pejabat kerajaan atau bisa saja ditulis orang luar kerajaan pada masa atau akhir keruntuhan kerajaan pada penghujung abad XIV, kesemuanya bertujuan Habonaron do Bona yaitu Kebenaranlah yang mesti ditegakkan.

  Demikian selayang pandang tentang Pustaha Laklak. (Tulisan & Photo-Photo oleh: Muhar Omtatok)
  =============
  http://dearmawantomunthe.wordpress.com/2012/01/04/100/
  http://simalungunonline.com/alamanank-simalungun.html
  http://suhuomtatok.wordpress.com/2007/05/28/pustaha-laklak/
  http://puakmelayu.wordpress.com/2008/12/29/tok-pawang/
  http://puakmelayu.wordpress.com/category/uncategorized/
  http://puakmelayu.blogspot.com/search/label/IKHWAL%20DAN%20SEJARAH%20MELAYU
  http://puakmelayu.blogspot.com/
  http://puakmelayu.blogspot.com/2008/12/siapa-agaknya-melayu-itu.html
  http://suhuomtatok.files.wordpress.com/2007/05/rajah2-simalungun.jpg?w=500
  http://halibitonganomtatok.files.wordpress.com/2010/04 /22441_1262408254059_1645307310_636077_6677367_n.jpg?w=250&h=300

  May 29, 2014 at 7:49 PM

 • kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka 2756 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI JAYA,,di no (((085-342-064-735)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
  juta, wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... KI .JAYA akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI JAYA DI NO: [[[085-342-064-735]]]  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/  angka GHOIB; malaysia  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/  angka GHOIB; laos
  kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4 angka 2756 alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI JAYA,,di no (((085-342-064-735)))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275
  juta, wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... KI .JAYA akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI JAYA DI NO: [[[085-342-064-735]]]  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/  angka GHOIB; malaysia  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/  angka GHOIB; laos

  August 27, 2014 at 8:45 AM

 • SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA AKI WIJAYA, YANG SUDAH MEMBANTU KESUSAHAN SAYA

  DENGAN MEMBERIKAN NOMOR TOGEL KEPADA SAYA.

  SAYA SANGAT BERSUKUR SEKALI KARENA NOMOR YG DIBERIKAN 4D(4541) TEMBUS 100%.

  BERKAT SEMUA ITU SAYA SUDAH LUNASI UTANG2 SAYA SEBANYAK 350 JUTA DI BANK BRI.

  DAN SAYA SUDAH BUKA USAHA BERKAT MENANG NOMOR TOGEL YANG DI BERIKAN SAMA AKI WIJAYA….

  -JIKA ANDA SERING KALAH DALAM BERMAIN TOGEL…

  -APAKAH ANDA TERMASUK DALAM KATEGORI DIBAWAH INI

  1. Di Lilit Hutang

  2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel

  3. Barang berharga Anda udah Habis Buat Judi Togel

  4. Anda Udah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang tepat.

  HUB BELIU AKI WIJAYA DI NO: 0-8-2-3-3-3-3-1-4-9-4-7

  ANGKA TOGEL YANG DIBERIKAN AKI WIJAYA.TIDAK PERLU DIRAGUKAN LAGI.SAYA JAMIN 100%

  TEMBUS . SOALNYA SAYA SUDAH MEMBUKTIKAN 7X PUTARAN SAYA DIBANTUH

  DIJAMIN ANDA PASTI MENANG SEPERTI SAYA>>>>>>

  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/

  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/

  angka GHOIB; malaysia

  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/

  angka GHOIB; laos 2D/3D/4D

  .(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..

  «´ Thanks sOb rOoMnyA ¨`»

  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..

  SALAM KOMPAK SELALU….dan selamat buat yg JEPE hari ini…..  SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA AKI WIJAYA, YANG SUDAH MEMBANTU KESUSAHAN SAYA

  DENGAN MEMBERIKAN NOMOR TOGEL KEPADA SAYA.

  SAYA SANGAT BERSUKUR SEKALI KARENA NOMOR YG DIBERIKAN 4D(4541) TEMBUS 100%.

  BERKAT SEMUA ITU SAYA SUDAH LUNASI UTANG2 SAYA SEBANYAK 350 JUTA DI BANK BRI.

  DAN SAYA SUDAH BUKA USAHA BERKAT MENANG NOMOR TOGEL YANG DI BERIKAN SAMA AKI WIJAYA….

  -JIKA ANDA SERING KALAH DALAM BERMAIN TOGEL…

  -APAKAH ANDA TERMASUK DALAM KATEGORI DIBAWAH INI

  1. Di Lilit Hutang

  2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel

  3. Barang berharga Anda udah Habis Buat Judi Togel

  4. Anda Udah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang tepat.

  HUB BELIU AKI WIJAYA DI NO: 0-8-2-3-3-3-3-1-4-9-4-7

  ANGKA TOGEL YANG DIBERIKAN AKI WIJAYA.TIDAK PERLU DIRAGUKAN LAGI.SAYA JAMIN 100%

  TEMBUS . SOALNYA SAYA SUDAH MEMBUKTIKAN 7X PUTARAN SAYA DIBANTUH

  DIJAMIN ANDA PASTI MENANG SEPERTI SAYA>>>>>>

  angka GHOIB: singapur 2D/3D/4D/

  angka GHOIB: hongkong 2D/3D/4D/

  angka GHOIB; malaysia

  angka GHOIB; toto magnum 4D/5D/6D/

  angka GHOIB; laos 2D/3D/4D

  .(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..

  «´ Thanks sOb rOoMnyA ¨`»

  ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..

  SALAM KOMPAK SELALU….dan selamat buat yg JEPE hari ini…..

  August 31, 2014 at 1:04 AM

 • Pengakuan tulus dari saya sendiri IBU RUSDIANA.saya mau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,serta penghargaan dan rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada KI KANJENG DEMANG,saya kerja sebagai PEMBATU HONGKONG selama 7 tahun di HONGKONG ,dengan gaji lebih kurang 2.jt /bln,tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,apalagi setiap bulan harus mengirim uang dikeluarga di jawa barat, sudah lama saya mengetahui roomnya ini, juga sudah lama mendengar nama besar AKI, tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu, jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng tetapi kemarin waktu pengeluaran, saya coba2 pasang angka 6D benar2 tidak percaya dan hampir pingsang,angka yang di berikan KI KANJENG DEMANG ternyata tembus, awalnya saya coba2 menelpon, saya bilang saya terlantar di HONGKONG, tidak ada ongkos pulang,terus beliau mebantu kasih angka 6D, lansung saya disuruh mendaptar jadi member mulanya saya tidak percaya, mungkin angka ini keluar, tapi dengan penuh pengharapan saya pasangin kali 100 lembar, sisa gaji bulan ternyata tembus….!!!sekali lagi terima kasih banyak KI KANJENG DEMANG, saya sudah kapok kerja jadi pembantu,rencana minggu depan mau pulang aja ke jawa barat,,buat AKI,saya tidak akan lupa bantuan dan budi baik AKI. yng berminak ingin minta angka goib silakan hubungi KI KANJENG DEMANG Di Nomr ini 081-234-666-039 terima kasih....????>>>ATAU KLIK DISINI

  May 28, 2016 at 1:33 AM

 • Pengakuan tulus dari saya sendiri IBU RUSDIANA.saya mau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,serta penghargaan dan rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada KI KANJENG DEMANG,saya kerja sebagai PEMBATU HONGKONG selama 7 tahun di HONGKONG ,dengan gaji lebih kurang 2.jt /bln,tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,apalagi setiap bulan harus mengirim uang dikeluarga di jawa barat, sudah lama saya mengetahui roomnya ini, juga sudah lama mendengar nama besar AKI, tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu, jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng tetapi kemarin waktu pengeluaran, saya coba2 pasang angka 6D benar2 tidak percaya dan hampir pingsang,angka yang di berikan KI KANJENG DEMANG ternyata tembus, awalnya saya coba2 menelpon, saya bilang saya terlantar di HONGKONG, tidak ada ongkos pulang,terus beliau mebantu kasih angka 6D, lansung saya disuruh mendaptar jadi member mulanya saya tidak percaya, mungkin angka ini keluar, tapi dengan penuh pengharapan saya pasangin kali 100 lembar, sisa gaji bulan ternyata tembus….!!!sekali lagi terima kasih banyak KI KANJENG DEMANG, saya sudah kapok kerja jadi pembantu,rencana minggu depan mau pulang aja ke jawa barat,,buat AKI,saya tidak akan lupa bantuan dan budi baik AKI. yng berminak ingin minta angka goib silakan hubungi KI KANJENG DEMANG Di Nomr ini 081-234-666-039 terima kasih....????>>>ATAU KLIK DISINI

  May 28, 2016 at 1:36 AM

 • Pengakuan tulus dari saya sendiri IBU RUSDIANA.saya mau mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga,serta penghargaan dan rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada KI KANJENG DEMANG,saya kerja sebagai PEMBATU HONGKONG selama 7 tahun di HONGKONG ,dengan gaji lebih kurang 2.jt /bln,tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,apalagi setiap bulan harus mengirim uang dikeluarga di jawa barat, sudah lama saya mengetahui roomnya ini, juga sudah lama mendengar nama besar AKI, tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu, jadi saya pikir ini pasti kerjaan orang iseng tetapi kemarin waktu pengeluaran, saya coba2 pasang angka 6D benar2 tidak percaya dan hampir pingsang,angka yang di berikan KI KANJENG DEMANG ternyata tembus, awalnya saya coba2 menelpon, saya bilang saya terlantar di HONGKONG, tidak ada ongkos pulang,terus beliau mebantu kasih angka 6D, lansung saya disuruh mendaptar jadi member mulanya saya tidak percaya, mungkin angka ini keluar, tapi dengan penuh pengharapan saya pasangin kali 100 lembar, sisa gaji bulan ternyata tembus….!!!sekali lagi terima kasih banyak KI KANJENG DEMANG, saya sudah kapok kerja jadi pembantu,rencana minggu depan mau pulang aja ke jawa barat,,buat AKI,saya tidak akan lupa bantuan dan budi baik AKI. yng berminak ingin minta angka goib silakan hubungi KI KANJENG DEMANG Di Nomr ini 081-234-666-039 terima kasih....????>>>ATAU KLIK DISINI

  May 28, 2016 at 1:39 AM

Post a CommentJika anda memiliki akun di facebook, silahkan klik tombol FOLLOW THIS NETWORK di atas, atau klik di sini. Jika diminta, loginlah seperti biasa. Lalu klik tombol FOLLOW. Tunggu beberapa saat sampai notifikasi kofirmasi muncul, saat mana anda dapat segera logout. Satu klik dari anda sangat berarti bagi blog ini. Atas semua sumbangsih yang telah diberikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesarnyaKLIK DI SINI UNTUK MELIHAT DAFTAR SELURUH ARSIP